Rekrutacja

REKRUTACJA

 

 

Kandydaci są kwalifikowani do szkoły na podstawie badania przydatności, które odbędzie się w dniach 27 – 28 maja 2021 r z zachowaniem wszelkich wymagań sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią.

Odpowiednie dokumenty rekrutacyjne należy składać drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@psm.swidnik.pl lub wysłać pocztą na adres: ul. Króla Pole 7, 21 – 040 Świdnik. Prosimy o dokładne uzupełnienie we wniosku danych telekomunikacyjnych (numer telefonu, e-mail).

Wszyscy kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne zostaną telefonicznie/ mailowo poinformowani o terminie przesłuchań.

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z powodu ograniczeń wynikających z pandemii zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w późniejszym terminie)

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 roku życia

Szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności
Złożenie wniosku rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.

 

W związku  z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych  związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 kwestionariusze rekrutacyjne  można składać  do dnia 21 maja 2021 r. 

drogą e-mailową na adres:

sekretariat@psm.swidnik.pl   

przesłać pocztą na adres: 

ul. Króla Pole 7,  21-040 Świdnik

lub wypełnić wniosek online:

formularz wniosku online

 

 

DO POBRANIA :

 

W związku  z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych  związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 lekcje przygotowawcze  odbędą się online w formie krótkich filmów instruktażowych. 

 

Przykład badania predyspozycji muzycznych

 

Lista uczestników badania przydatności

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności polegające na:

 1. Sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie z uwzględnieniem słuchu wysokościowego , poczucia rytmu, poczucia tonalności, pamięci muzycznej
 2. Wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:

-zaśpiewaniu przygotowanej piosenki
-powtórzeniu głosem dźwięków i krótkich zwrotów melodycznych
-reagowanie na zmiany melodii
-powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych ( klaskanie)

Przykład badania predyspozycji muzycznych

O dokładnym terminie i godzinie przesłuchania zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o punktualne stawienie się na przesłuchanie.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klasy programowo wyższej przeprowadza się egzaminy kwalifikacyjne z poszczególnych przedmiotów.

Osoby przebywające na terenie szkoły (rodzice i kandydaci) proszone są o zachowanie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

do pobrania oferta szkoły pdf

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW

DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

 1. Na badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (kandydat do szkoły muzycznej, rodzic, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Kandydat, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na badanie przydatności, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. O terminie przesłuchania kandydaci oraz ich rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie
  lub mailowo oraz zostaną zobowiązani do potwierdzenia przybycia w wyznaczonym dniu
  i godzinie.
 4. Po wejściu do budynku rodzic/ opiekun powinien wypełnić oświadczenie rodziców/opiekunów kandydata do szkoły muzycznej.
 5. Przesłuchanie odbywać się będzie w specjalnie wyznaczonych salach.
 6. Czas przeznaczony na przesłuchanie jednego kandydata to około 10 minut.
 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej wyznacza osobę odpowiedzialną za otwieranie, zamykanie, dezynfekowanie klamek do drzwi oraz wietrzenie sali .
 8. Każdy wchodzący do szkoły zobowiązany jest starannie odkazić ręce przygotowanym przez szkołę płynem odkażającym. Płyn odkażający będzie dostępny również w sali w której przeprowadza się badanie przydatności.
 9. Rodzice przyprowadzają do Szkoły Muzycznej kandydatów według wcześniej ustalonego harmonogramu. Do szkoły należy wchodzić na 5 minut przed wyznaczonym terminem badania przydatności. Kandydaci i ich rodzice nie powinni dotykać klamek. Kandydaci bezpośrednio przed badaniem przydatności zostaną zaprowadzeni do klasy w której odbywa się badanie przydatności przez wyznaczonego pracownika szkoły.
 10. Wszyscy kandydaci i ich opiekunowie powinni oczekiwać na badanie przydatności w miejscu wyznaczonym przez pracownika szkoły.
 11. Czekając na wejście do szkoły albo sali w której przeprowadza się badanie przydatności, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust
  i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal w których przeprowadza się badanie przydatności.
 13. Kandydaci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali w której przeprowadza się badanie przydatności. W trakcie badania przydatności kandydat zdejmuje maseczkę. Bezpośrednio po badaniu przydatności kandydat ponownie zakłada maseczkę.
 14. Członkowie komisji rekrutacyjnej podczas egzaminów pozostają bez maseczek. Obowiązek zakładania maseczki obowiązuje w przypadku zbliżania się do kandydata.
 15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką mogą przystąpić do badania zachowując minimalny odstęp 2 metrów od komisji. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły.
 16. Miejsca dla członków komisji rekrutacyjnej powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków komisji.
 17. Drzwi do szkoły powinny być otwarte tak, aby kandydaci i ich rodzice nie musieli dotykać klamek. Ze względu na badanie przydatności mające charakter testu słuchowego drzwi do sali w której odbywa się badanie będą zamykane i otwierane przez wyznaczonego pracownika szkoły.
 18. Wyznaczony pracownik szkoły w odpowiednim czasie przyprowadza kandydata do klasy
  w której odbywa się badanie przydatności. Kandydaci oczekują na otwarcie drzwi przez pracownika szkoły. Zabrania się dotykania klamki przez kandydatów i ich rodziców.
 19. Toalety będą na bieżąco dezynfekowane.
 20. Szkoła nie zapewnia wody, ani napojów. Kandydaci powinni przynieść wodę ze sobą