Rada Rodziców

Rada Rodziców

W dniu  17 września 2019r.  na zebraniu rodziców uczniów PSM I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku dokonano wyboru nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

Prezydium:

Przewodniczący – Karol Czajka

Z-ca przewodniczącego – Aneta Patyra

Sekretarz -Agnieszka Kurowiak

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Iwona Kawiak

Sekretarz – Paweł Kupidura

Skarbnik – Anna  Marzec

Księgowa – Irena Lidia Wierzbicka

 


Informujemy, że wysokość opłaty na Radę Rodziców została ustalona na zebraniu rodziców  dn. 17 września 2019 r.

 opłata roczna - 110,00 zł

Wpłaty  można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przekazać na konto:

Rada Rodziców
przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

PKO BP S.A. Oddział w Świdniku
42 1020 3176 0000 5302 0011 3282