Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kandydaci są kwalifikowani do szkoły na podstawie badania przydatności, które odbędzie się w dniach 27-28 maja 2021 roku z zachowaniem wszelkich wymagań sanitarno- epidemiologicznych związanych z pandemią.

Odpowiednie dokumenty rekrutacyjne należy składać drogą elektroniczną  do dnia 21 maja 2021 na e-mail: sekretariat@psm.swidnik.pl lub wysłać pocztą na adres: ul. Króla Pole 7, 21 – 040 Świdnik. Prosimy o dokładne uzupełnienie we wniosku danych telekomunikacyjnych (numer telefonu, e-mail).

Wszyscy kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne zostaną telefonicznie/ mailowo poinformowani o terminie przesłuchań.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z powodu ograniczeń wynikających z pandemii zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w późniejszym terminie);
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego –w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 roku życia;
 • szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły

 

Więcej  informacji w zakładce REKRUTACJA

 

Warsztaty psychologiczne online

SZANOWNI PAŃSTWO,

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE ZAPISY NA WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE ON-LINE, DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SĄ PRZEDŁUŻONE DO 20 MAJA 2021r.

Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza uczniów i rodziców szkół artystycznych stopnia podstawowego (klasy VII-VIII) i średniego do udziału w warsztatach psychologicznych online w dniach 24 MAJA – 17 CZERWCA 2021r.

Warsztaty realizowane będą przez psychologów CEA pod merytorycznym nadzorem wizytatorów ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
Warsztaty obejmować będą swoją tematyką m.in. takie zagadnienia jak:
dla uczniów:

 1. nabywanie kompetencji pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości
 2. wsparcie w umiejętności odraczania potrzeb związanych z nadmiernym użytkowaniem technologii
 3. kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych relacji społecznych
 4. zwiększenie zrozumienia trudnych relacji między nastolatkami a rodzicami
 5. nabywanie umiejętności świadomego unikania substancji psychoaktywnych
 6. trening uważności

dla rodziców:

 1. wsparcie dziecka doświadczającego wymagań wynikających ze szkolnictwa artystycznego
 2. poszerzenie wiedzy o trudnych relacjach rodziców z nastolatkami
 3. zwiększenie umiejętności rodziców w budowaniu poczucia własnej wartości i odporności psychicznej dziecka
 4. rozpoznawanie ryzyka stosowania przez młodzież substancji psychoaktywnych
 5. rozpoznawanie objawów depresji u dzieci i młodzieży

Każdy warsztat/webinar będzie trwał maksymalnie 1,5h. Warsztaty dla uczniów rozpoczynać się będą zawsze o godz. 16.00, a dla rodziców o godz. 18.00. Nad stroną techniczną warsztatów czuwać będzie p. Michał Antoniak, a za koordynację zgłoszeń uczestników odpowiedzialna będzie p. Monika Gajowniczek.

pismo do uczniów i rodziców – zaproszenie