Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kandydaci są kwalifikowani do szkoły na podstawie badania przydatności, które odbędzie się w dniach 27-28 maja 2021 roku z zachowaniem wszelkich wymagań sanitarno- epidemiologicznych związanych z pandemią.

Odpowiednie dokumenty rekrutacyjne należy składać drogą elektroniczną  do dnia 21 maja 2021 na e-mail: sekretariat@psm.swidnik.pl lub wysłać pocztą na adres: ul. Króla Pole 7, 21 – 040 Świdnik. Prosimy o dokładne uzupełnienie we wniosku danych telekomunikacyjnych (numer telefonu, e-mail).

Wszyscy kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne zostaną telefonicznie/ mailowo poinformowani o terminie przesłuchań.

 Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z powodu ograniczeń wynikających z pandemii zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w późniejszym terminie);
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego –w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 roku życia;
  • szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły

 

Więcej  informacji w zakładce REKRUTACJA