Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kandydaci są kwalifikowani do szkoły na podstawie badania przydatności, które odbędzie się w dniach 27-28 maja 2021 roku z zachowaniem wszelkich wymagań sanitarno- epidemiologicznych związanych z pandemią.

Odpowiednie dokumenty rekrutacyjne należy składać drogą elektroniczną  do dnia 21 maja 2021 na e-mail: sekretariat@psm.swidnik.pl lub wysłać pocztą na adres: ul. Króla Pole 7, 21 – 040 Świdnik. Prosimy o dokładne uzupełnienie we wniosku danych telekomunikacyjnych (numer telefonu, e-mail).

Wszyscy kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne zostaną telefonicznie/ mailowo poinformowani o terminie przesłuchań.

 Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z powodu ograniczeń wynikających z pandemii zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w późniejszym terminie);
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego –w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 roku życia;
  • szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły

 

Więcej  informacji w zakładce REKRUTACJA

 

Informacja

W związku z chwilową awarią  systemu telefonicznego szkoły  proszę kontaktować się pod następującymi numerami:

tel.  698 64 45 67 – w sprawach uczniowskich – Anna Marzec
tel.  662 30 39 47 – w sprawach ogólnoszkolnych – Jolanta Gmurkowska-Migryt

Pamiętamy…

Pamiętamy…

Wanda Wiłkomirska, właśc. Jolanta Wanda Rakowska z domu Wiłkomirska (ur. 11 stycznia 1929 w Warszawie, zm. 1 maja 2018 tamże) – polska skrzypaczka i pedagog. Była córką polskiego muzyka Alfreda Wiłkomirskiego i Żydówki Debory-Doroty z domu Temkin. Wanda Wiłkomirska była siostrą Józefa, przyrodnią siostrą Marii, Kazimierza i Michała, pierwszą żoną Mieczysława Rakowskiego, z którym miała dwóch synów – Artura i Włodzimierza.
Dzisiaj mija trzecia rocznica jej śmierci…