Rada Rodziców

Rada Rodziców

W dniu  18 września 2018r.  na zebraniu rodziców uczniów PSM I st. im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku dokonano wyboru nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.

Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

Prezydium:

Przewodnicząca –

Z-ca przewodniczącej –

Sekretarz –

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący –

Sekretarz –

Skarbnik –

Obsługa księgowa –

 


Informujemy, że wysokość opłaty na Radę Rodziców została ustalona na zebraniu rodziców  dn. 18 września 2018 r.

 opłata roczna - 110,00 zł

Wpłaty  można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przekazać na konto:

Rada Rodziców
przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

PKO BP S.A. Oddział w Świdniku
42 1020 3176 0000 5302 0011 3282